FACESOHO知行者关注
诗文名句诗人古籍

上卷·二 冬

作者:车万育

春对夏,秋对冬,暮鼓对晨钟。观山对玩水,绿竹对苍松。冯妇虎,叶公龙,舞蝶对鸣蛩。衔泥双紫燕,课蜜几黄蜂。春日园中莺恰恰,秋天塞外雁雍雍。秦岭云横,迢递八千远路;巫山雨洗,嵯峨十二危峰。

明对暗,淡对浓,上智对中庸。镜奁对衣笥,野杵对村舂。花灼烁,草蒙茸,九夏对三冬。台高名戏马,斋小号蟠龙。手擘蟹螯从毕卓,身披鹤氅自王恭。五老峰高,秀插云霄如玉笔;三姑石大,响传风雨若金镛。

仁对义,让对恭,禹舜对羲农。雪花对云叶,芍药对芙蓉。陈后主,汉中宗,绣虎对雕龙。柳塘风淡淡,花圃月浓浓。春日正宜朝看蝶,秋风那更夜闻蛩。战士邀功,必借干戈成勇武;逸民适志,须凭诗酒养疏慵。

完善

(èr dōng

(chūn duìxiàqiū duìdōng  duì chénzhōngguānshān duìwánshuǐ绿zhú duì cāngsōng

(féng( gōnglóng dié duì míng qióngxián shuāng  yàn   huángfēng

(chūn yuánzhōng yīng qiàqiàqiūtiān sàiwài yàn yōng yōngqínlǐng yún héngtiáo  qiān yuǎnshān  cuóé shíèr wēi fēng

(míng duì àndàn duì nóngshàng zhì duìzhōngyōngjìng liánduì   chǔ duì cūn chōng

(huā zhuó shuòcǎo 蒙茸méngróngjiǔ xià duì sān dōngtái 高名gāomíng  zhāi 小号xiǎohào pánlóng

(shǒu  xiè áo cóng  zhuóshēn   chǎng wáng gōng lǎo 峰高fēnggāoxiù chā 云霄yúnxiāo  三姑sāngū 石大shídàxiǎng chuán fēng ruò jīnyōng

(rén duì ràng duì gōng shùn duì  nóngxuěhuā duì yún sháoyào duì róng

(chén(hòu(zhǔhànzhōng zōngxiù  duì diāo lóngliǔtáng fēng dàndànhuā yuè nóngnóng

春日(chūnrì(zhèng  cháo kàn dié秋风qiūfēng  gèng  wénqióngzhàn shì 邀功yāogōng jiè 干戈gāngē chéng勇武yǒngwǔ逸民yìmín shì zhì píng shī jiǔ yǎng shūyōng